Transgraniczne delegowanie pracowników

Delegowanie pracowników do krajów UE opiera się na swobodzie świadczenia usług przez przedsiębiorców w innych krajach członkowskich. Pracownicy delegowani wykonują pracę o charakterze czasowym dla swojego pracodawcy na terenie innego państwa członkowskiego.

CPC Consulting jako agencja zatrudnienia działa w oparciu o ustawę o pracy tymczasowej i deleguje swoich pracowników do wykonywania pracy u zagranicznego pracodawcy użytkownika. CPC Consulting odpowiada za rekrutację pracowników, ich zatrudnienie i obsługę kadrowo-administracyjną w czasie trwania umowy. Firmy korzystające ze wsparcia CPC Consulting są najczęściej zlokalizowane w Niemczech, Austrii i Norwegii.

Korzyści dla pracodawcy:

> zaspokojenie cyklicznych oraz sezonowych braków kadrowych,
> dostęp do zmotywowanych pracowników, których brakuje na lokalnym rynku pracy,
> przejęcie przez CPC Consulting wszystkich formalnych obowiązków związanych z legalnym zatrudnieniem oraz przygotowaniem do podjęcia pracy u klienta,
> odpowiedzialność CPC Consulting przed polskimi oraz zagranicznymi organami kontrolującymi,
> optymalizacja kosztów pracy ze względu na niższe składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w Polsce niż w poszczególnych krajach UE,
> prosta kalkulacja kosztów pracy na podstawie iloczynu ustalonej stawki godzinowej i liczby przepracowanych godzin,
> podniesienie efektywności pracy własnego zespołu pracowniczego, który wspierany jest przez pracowników delegowanych, gotowych również do pracy w nadgodzinach.


Aspekty prawne transgranicznego delegowania pracowników

Podstawą prawną delegowania pracowników jest Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym.

Państwa członkowskie mają obowiązek zagwarantować pracownikom delegowanym równe traktowanie między innymi w zakresie:

> okresu pracy i wypoczynku,
> liczby dni płatnego urlopu w roku,
> minimalnej stawki wynagrodzenia,
> wszelkich dodatków do wynagrodzenia,
> zasad bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy,
> równości traktowania mężczyzn i kobiet oraz innych przepisów w zakresie unikania dyskryminacji.

Składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne za pracowników odprowadzane są w kraju zatrudnienia natomiast podatki od pierwszego dnia odprowadzane są na terenie kraju przyjmującego. Firma zatrudniająca wnioskuje o uzyskanie dla swoich pracowników formularzy A1, które potwierdzają podleganie pod system ubezpieczeń społecznych
kraju, w którym pracownik jest zatrudniony.